Algemene voorwaarden

 1. In geval van verhindering voor een geboekt consult, workshop of training wordt u verzocht daarvan 48 uur van te voren bericht te geven anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Caroline Schaay aangeboden consulten, workshops, trainingen,lezingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
 3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Caroline Schaay. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk drie dagen voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 4. Aanmeldingen voor de aangeboden opleiding  dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Caroline Schaay te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot drie weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.
 5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer 50% van het volledige cursusgeld verschuldigd zijn.
 6. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld verschuldigd.
 7. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden opleidingen op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan Caroline Schaay te voldoen.
 8. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het Caroline Schaay of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Caroline Schaay
 9. Caroline Schaay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Caroline Schaay kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 10. Caroline Schaay behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 11. ​Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.